خدمات ثبت دامنه و اختصاص فضای وب
head

لیست کامل افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

The English Irregular Verb List

Base Form Past Simple Past Participle 3rd Person Singular Present Participle / Gerund
فرم پایه حالت گذشته اسم مفعول سوم شخص مفرد اسم مصدر
A
Abide Abode/Abided Abode/Abided/Abidden Abides Abiding
Alight Alit/Alighted Alit/Alighted Alights Alighting
Arise Arose Arisen Arises Arising
Awake Awoke Awoken Awakes Awaking
B
Be Was/Were Been Is Being
Bear Bore Born/Borne Bears Bearing
Beat Beat Beaten Beats Beating
Become Became Become Becomes Becoming
Begin Began Begun Begins Beginning
Behold Beheld Beheld Beholds Beholding
Bend Bent Bent Bends Bending
Bet Bet Bet Bets Betting
Bid Bade Bidden Bids Bidding
Bid Bid Bid Bids Bidding
Bind Bound Bound Binds Binding
Bite Bit Bitten Bites Biting
Bleed Bled Bled Bleeds Bleeding
Blow Blew Blown Blows Blowing
Break Broke Broken Breaks Breaking
Breed Bred Bred Breeds Breeding
Bring Brought Brought Brings Bringing
Broadcast Broadcast/Broadcasted Broadcast/Broadcasted Broadcasts Broadcasting
Build Built Built Builds Building
Burn Burnt/Burned Burnt/Burned Burns Burning
Burst Burst Burst Bursts Bursting
Bust Bust Bust Busts Busting
Buy Bought Bought Buys Buying
C
Cast Cast Cast Casts Casting
Catch Caught Caught Catches Catching
Choose Chose Chosen Chooses Choosing
Clap Clapped/Clapt Clapped/Clapt Claps Clapping
Cling Clung Clung Clings Clinging
Clothe Clad/Clothed Clad/Clothed Clothes Clothing
Come Came Come Comes Coming
Cost Cost Cost Costs Costing
Creep Crept Crept Creeps Creeping
Cut Cut Cut Cuts Cutting
D
Dare Dared/Durst Dared Dares Daring
Deal Dealt Dealt Deals Dealing
Dig Dug Dug Digs Digging
Dive Dived/Dove Dived Dives Diving
Do Did Done Does Doing
Draw Drew Drawn Draws Drawing
Dream Dreamt/Dreamed Dreamt/Dreamed Dreams Dreaming
Drink Drank Drunk Drinks Drinking
Drive Drove Driven Drives Driving
Dwell Dwelt Dwelt Dwells Dwelling
E
Eat Ate Eaten Eats Eating
F
Fall Fell Fallen Falls Falling
Feed Fed Fed Feeds Feeding
Feel Felt Felt Feels Feeling
Fight Fought Fought Fights Fighting
Find Found Found Finds Finding
Fit Fit/Fitted Fit/Fitted Fits Fitting
Flee Fled Fled Flees Fleeing
Fling Flung Flung Flings Flinging
Fly Flew Flown Flies Flying
Forbid Forbade/Forbad Forbidden Forbids Forbidding
Forecast Forecast/Forecasted Forecast/Forecasted Forecasts Forecasting
Foresee Foresaw Foreseen Foresees Foreseeing
Foretell Foretold Foretold Foretells Foretelling
Forget Forgot Forgotten Forgets Foregetting
Forgive Forgave Forgiven Forgives Forgiving
Forsake Forsook Forsaken Forsakes Forsaking
Freeze Froze Frozen Freezes Freezing
Frostbite Frostbit Frostbitten Frostbites Frostbiting
G
Get Got Got/Gotten Gets Getting
Give Gave Given Gives Giving
Go Went Gone/Been Goes Going
Grind Ground Ground Grinds Grinding
Grow Grew Grown Grows Growing
H
Handwrite Handwrote Handwritten Handwrites Handwriting
Hang Hung/Hanged Hung/Hanged Hangs Hanging
Have Had Had Has Having
Hear Heard Heard Hears Hearing
Hide Hid Hidden Hides Hiding
Hit Hit Hit Hits Hitting
Hold Held Held Holds Holding
Hurt Hurt Hurt Hurts Hurting
I
Inlay Inlaid Inlaid Inlays Inlaying
Input Input/Inputted Input/Inputted Inputs Inputting
Interlay Interlaid Interlaid Interlays Interlaying
K
Keep Kept Kept Keeps Keeping
Kneel Knelt/Kneeled Knelt/Kneeled Kneels Kneeling
Knit Knit/Knitted Knit/Knitted Knits Knitting
Know Knew Known Knows Knowing
L
Lay Laid Laid Lays laying
Lead Led Led Leads Leading
Lean Leant/Leaned Leant/Leaned Leans Leaning
Leap Leapt/Leaped Leapt/Leaped Leaps Leaping
Learn Learnt/Learned Learnt/Learned Learns Learning
Leave Left Left Leaves Leaving
Lend Lent Lent Lends Lending
Let Let Let Lets Letting
Lie Lay Lain Lies Lying
Light Lit Lit Lights Lighting
Lose Lost Lost Loses Losing
M
Make Made Made Makes Making
Mean Meant Meant Means Meaning
Meet Met Met Meets Meeting
Melt Melted Molten/Melted Melts Melting
Mislead Misled Misled Misleads Misleading
Mistake Mistook Mistaken Mistake Mistaking
Misunderstand Misunderstood Misunderstood Misunderstands Misunderstanding
Miswed Miswed/Miswedded Miswed/Miswedded Misweds Miswedding
Mow Mowed Mown Mows Mowing
O
Overdraw Overdrew Overdrawn Overdraws Overdrawing
Overhear Overheard Overheard Overhears Overhearing
Overtake Overtook Overtaken Overtakes Overtaking
P
Pay Paid Paid Pays Paying
Preset Preset Preset Presets Presetting
Prove Proved Proven/Proved Proves Proving
Put Put Put Puts Putting
Q
Quit Quit Quit Quits Quitting
R
Re-prove Re-proved Re-proven/Re-proved Re-proves Re-proving
Read Read Read Reads Reading
Rid Rid/Ridded Rid/Ridded Rids Ridding
Ride Rode Ridden Rides Riding
Ring Rang Rung Rings Ringing
Rise Rose Risen Rises Rising
Rive Rived Riven/Rived Rives Riving
Run Ran Run Runs Running
S
Saw Sawed Sawn/Sawed Saws Sawing
Say Said Said Says Saying
See Saw Seen Sees Seeing
Seek Sought Sought Seeks Seeking
Sell Sold Sold Sells Selling
Send Sent Sent Sends Sending
Set Set Set Sets Setting
Sew Sewed Sewn/Sewed Sews Sewing
Shake Shook Shaken Shakes Shaking
Shave Shaved Shaven/Shaved Shaves Shaving
Shear Shore/Sheared Shorn/Sheared Shears Shearing
Shed Shed Shed Sheds Shedding
Shine Shone Shone Shines Shining
Shoe Shod Shod Shoes Shoeing
Shoot Shot Shot Shoots Shooting
Show Showed Shown Shows Showing
Shrink Shrank Shrunk Shrinks Shrinking
Shut Shut Shut Shuts Shutting
Sing Sang Sung Sings Singing
Sink Sank Sunk Sinks Sinking
Sit Sat Sat Sits Sitting
Slay Slew Slain Slays Slaying
Sleep Slept Slept Sleeps Sleeping
Slide Slid Slid/Slidden Slides Sliding
Sling Slung Slung Slings Slinging
Slink Slunk Slunk Slinks Slinking
Slit Slit Slit Slits Slitting
Smell Smelt/Smelled Smelt/Smelled Smells Smelling
Sneak Sneaked/Snuck Sneaked/Snuck Sneaks Sneaking
Soothsay Soothsaid Soothsaid Soothsays Soothsaying
Sow Sowed Sown Sows Sowing
Speak Spoke Spoken Speaks Speaking
Speed Sped/Speeded Sped/Speeded Speeds Speeding
Spell Spelt/Spelled Spelt/Spelled Spells Spelling
Spend Spent Spent Spends Spending
Spill Spilt/Spilled Spilt/Spilled Spills Spilling
Spin Span/Spun Spun Spins Spinning
Spit Spat/Spit Spat/Spit Spits Spitting
Split Split Split Splits Splitting
Spoil Spoilt/Spoiled Spoilt/Spoiled Spoils Spoiling
Spread Spread Spread Spreads Spreading
Spring Sprang Sprung Springs Springing
Stand Stood Stood Stands Standing
Steal Stole Stolen Steals Stealing
Stick Stuck Stuck Sticks Sticking
Sting Stung Stung Stings Stinging
Stink Stank Stunk Stinks Stinking
Stride Strode/Strided Stridden Strides Striding
Strike Struck Struck/Stricken Strikes Striking
String Strung Strung Strings Stringing
Strip Stript/Stripped Stript/Stripped Strips Stripping
Strive Strove Striven Strives Striving
Sublet Sublet Sublet Sublets Subletting
Sunburn Sunburned/Sunburnt Sunburned/Sunburnt Sunburns Sunburning
Swear Swore Sworn Swears Swearing
Sweat Sweat/Sweated Sweat/Sweated Sweats Sweating
Sweep Swept/Sweeped Swept/Sweeped Sweeps Sweeping
Swell Swelled Swollen Swells Swelling
Swim Swam Swum Swims Swimming
Swing Swung Swung Swings Swinging
T
Take Took Taken Takes Taking
Teach Taught Taught Teaches Teaching
Tear Tore Torn Tears Tearing
Tell Told Told Tells Telling
Think Thought Thought Thinks Thinking
Thrive Throve/Thrived Thriven/Thrived Thrives Thriving
Throw Threw Thrown Throws Throwing
Thrust Thrust Thrust Thrusts Thrusting
Tread Trod Trodden Treads Treading
U
Undergo Underwent Undergone Undergoes Undergoing
Understand Understood Understood Understands Understanding
Undertake Undertook Undertaken Undertakes Undertaking
Upset Upset Upset Upsets Upsetting
V
Vex Vext/Vexed Vext/Vexed Vexes Vexing
W
Wake Woke Woken Wakes Waking
Wear Wore Worn Wears Wearing
Weave Wove Woven Weaves Weaving
Wed Wed/Wedded Wed/Wedded Weds Wedding
Weep Wept Wept Weeps Weeping
Wend Wended/Went Wended/Went Wends Wending
Wet Wet/Wetted Wet/Wetted Wets Wetting
Win Won Won Wins Winning
Wind Wound Wound Winds Winding
Withdraw Withdrew Withdrawn Withdraws Withdrawing
Withhold Withheld Withheld Withholds Withholding
Withstand Withstood Withstood Withstands Withstanding
Wring Wrung Wrung Wrings Wringing
Write Wrote Written Writes Writing
Z
Zinc Zinced/Zincked Zinced/Zincked Zincs Zincking
head
خدمات ثبت دامنه و اختصاص فضای وب

افعال با قاعده و بی قاعده

مقدمه:
در مواردی لازم می گردد از قسمت دوم (past) یا قسمت سوم (past participle) یک فعل استفاده کنیم. اما قسمت دوم یا سوم همگی افعال در زبان انگلیسی به یک صورت واحد ساخته نمی شود. بطور کلی افعال را از این لحاظ می توان به دو دسته با قاعده و بی قاعده تقسیم کرد. در قسمت های زیر به تعریف هر یک پرداخته می شود.

الف- با قاعده
به آن دسته از افعال گفته می شود که برای تبدیل آنها به قسمت دوم یا سوم کافی است که به پایان آنها پسوند ed اضافه نمائیم. بعنوان مثال می توان به افعال زیر اشاره کرد:

talk- walk- watch- study, …

مثال:

1. I walked to school with one of my friends yesterday.

2. They had watched the film before you told them.

ب- بی قاعده

به آن دسته از افعال گفته می شود که تبدیل قسمت اول به دوم یا سوم در آنها مطابق با قاعده فوق نیست. به منظور سهولت در به خاطر سپاری، این افعال را می توان در محدوده کتب دوره دبیرستان به چهار دسته تقسیم کرد:


جدول 1
افعال بی قاعده ای که هر سه قسمت آنها یکی است
معنی فعل
ارزش داشتن cast
بریدن- قطع کردن cut
صدمه رساندن hurt
اجازه دادن let
قرار دادن put
خواندن read
غروب کردن set

مثال:

3. You should cut the cake just now. (شما باید همین حالا کیک را ببری)

4. You cut the cake yesterday. (شما دیروز کیک را بریدی)


جدول 2
افعال بی قاعده ای که قسمت اول و سوم آنها یکی است
قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول
become became become (شدن)
come came come (آمدن)

جدول 3
افعال بی قاعده ای که قسمت دوم و سوم آنها یکی است
قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول
brought brought bring(آوردن)
built built build(ساختن)
burnt burnt burn(سوختن)
fed fed feed(غذادادن)
felt felt feel(احساس کردن)
found found find(پیدا کردن)
got got get(گرفتن- شدن)
had had have(داشتن)
heard heard hear(شنیدن)
kept kept keep(نگه داشتن)
learnt learnt learn(یاد گرفتن)
left left leave(ترک کردن)
lent lent lend(قرض دادن)
lost lost lose(گم کردن)
made made make(ساختن)
meant meant mean(معنی دادن)
met met meet(ملاقات کردن)
paid paid pay(پرداختن)
said said say(گفتن)
sold sold sell(فروختن)
sent sent send(فرستادن)
shone shone shine(درخشیدن)
sat sat sit (نشستن)
slept slept sleep(خوابیدن)
spent spent spend(گذراندن)
stood stood stand(ایستادن)
taught taught teach(درس دادن)
told told tell(گفتن)
thought thought think(فکر کردن)
understood understood understand(فهمیدن)

جدول 4
افعال بی قاعده ای که هر سه قسمت آنها با هم فرق می کند
قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول
be was/were be(بودن)
begun began begin(شروع کردن)
broken broke break(شکستن)
done did do(انجام دادن)
drawn drew draw(نقاشی کردن)
drunk drank drink(نوشیدن)
driven drove drive(رانندگی کردن)
eaten ate eat(خوردن)
flown flew fly(پرواز کردن)
forgotten forgot forget(فراموش کردن)
given gave give(دادن)
gone went go(رفتن)
grown grew grow(رشد کردن)
known knew know(دانستن)
ridden rode ride(راندن)
risen rose rise(طلوع کردن)
seen saw see(دیدن)
shown showed show(نشان دادن)
sung sang sing(آواز خواندن)
spoken spoke speak(صحبت کردن)
swum swam swim(شنا کردن)
taken took take(گرفتن)
woken woke wake(بیدار شدن)
worn wore wear(پوشیدن)
written wrote write(نوشتن)
blown blew blow(وزیدن)
chosen chose choose(انتخاب کردن)
hidden hid hide(پنهان کردن)

© Copyright LaSeR Rayaneh Pars, 1992 - 2010
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت لیزر رایانه پارس میباشد.

صفحه اصلی دیکشینری

Valid XHTML 1.0 Transitional   !معتبر CSS